چگونه یک نوآوری میتواند باعث اجتناب از متوقف شدن تولید شود؟

گروه مقاله : How innovation can avoid a shutdown
تاریخ : ۹ / ۸ / ۱۳۹۵
دانلود