اخبار سایت

چگونه یک نوآوری میتواند باعث اجتناب از متوقف شدن تولید شود؟

تاریخ : ۹ / ۸ / ۱۳۹۵

این مقاله توصیف می کند که چگونه یک راه حل به صورت موفقیت آمیز میتواند جهت تعمیر شیرهای کنترل فشار آسیب دیده بدون نیاز به متوقف شدن شیر اصلی شود

http://www.sealsanat.com/fa/?current=Article&Articlerogsfaid=1288