اخبار سایت

اخذ تأییدیه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران جهت تجدید گواهینامه ISO/IEC 17025 آزمایشگاه شرکت سیل صنعت رگا

تاریخ : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

بدین وسیله به استحضار می رساند این شرکت، مفتخر به اخذ تأییدیه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران جهت تجدید گواهینامه ISO/IEC 17025  گردید بدین ترتیب که طی هجدهمین جلسه کمیته تأیید صلاحیت آزمایشگاه های  آزمون/کالیبراسیون که در تاریخ 97/12/18 برگزار گردید با صدور گواهینامه برای تجدید  آزمایشگاه این شرکت موافقت شد

/eimg/اخذ تأییدیه تجدید از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران.pdf.